Kai Long Court

Project information:
Kai Long Court, Kai Tak
Area: 384 feet

EN